Members
Surname, Name Budo Pass. Belt
1 Jahangir Aliyev 000900 6 DAN Real Aikido, 6 DAN Ju-Jutsu
2 Ismailov Ramiz 001585 4 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
3 Farajov Eldar - 3 DAN
4 Ramin Eminli 001557 4 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
5 Vugar Abdullayev 000907 2 DAN
6 Nazim Samadov
2 DAN
7 Nasibov Mirnofal 004606 2 DAN
8 Fariz Abdullayev 001581 3 DAN
9 Anar Farhadov 001572 2 DAN
10 Mirzayev Fariz - 2 DAN
11 Yusif Manafov - 1 DAN
12 Vagif Hajiyev - 1 DAN
13 Atashov Rovshan - 1 DAN
14 Afandiyev Rizvan - 1 DAN
15 Mustafayev Rasim 001579 1 DAN
16 Nizami Abdullayev 001554 1 DAN
17 Nikolay Qaliskiy - 2 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
18 Manafov Najaf - 1 DAN
19 Gasimov Mehman 000950 1 DAN
20 Kamran Rzayev 010612 1 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
21 Hikmet Agayev - 1 DAN
22 Alibek Abdullayev 001590 1 DAN
23 Abulfaz Naghdaliyev - 1 DAN
24 Emil Hajiyev 000919 1 DAN
25 Elsever Akhmedov 001584 1 DAN
26 Elnar Salıshev - 1 DAN
27 Dayanat Guliyev 001583 1 DAN
28 Jabir Ilyasov - 1 DAN
29 Bakhtiyar Aghayev - 1 DAN
30 Albina Ayupova - 1 DAN
31 Kamil Velibekov - 2 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
32 Farid Guliyev 020784 2 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
33 Alibada Alxasov - 1 DAN
34 Mehdi Shirinov 020632 2 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
35 Shaig Tarverdiyev 002840 2 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
36 Fuad Zeynalov - 1 DAN
37 Adil Aliyev 004636 1 DAN Real Aikido, 1 DAN Ju-Jutsu
38 Elchin Ibrahimli 004649 1 DAN Real Aikido
39 Ilkin Ibrahimli 004650 1 DAN Real Aikido
40 Nikolay Verbitskiy - 1 kyu
41 Ramiz Ibragimov - 2 DAN Ju-Jutsu
42 Vusal Aliyev 001560 1 kyu
43 Anar Aliyev 001589 1 kyu
44 Samir Huseynov - 1 kyu
45 Fuad Baxsaliyev 001553 1 kyu
46 Mehdi Agayev - 1 kyu
47 Ulvi Abdullazadeh 004641 1 kyu
48 Shahin Goyushov 020569 1 kyu
49 Murad Yusifov 021457 1 kyu
50 Alexander Qaliskiy - 1 kyu
51 Marat Taghizadeh 021475 1 kyu
52 Ilyas Shamilov 022120 1 kyu
53 Sahil Mahyaddinov 004648 1 kyu
54 Orkhan Mehraliyev 001594 1 kyu
55 Inad Azimov - 1 kyu
56 Alizamin Farhadov 001595 2 kyu
57 Ziya Abdullayev 004676 2 kyu
58 Elchin Hajiyev 010569 2 kyu
59 Heydar Heydarov 010570 2 kyu
60 Rafael Ibrahimov - 2 kyu
61 Ayten Gafarova 021411 2 kyu
62 Javid Hajili 010574 2 kyu
63 Hussein Hajili 010573 2 kyu
64 Ayaz Gulaliyev 021458 2 kyu
65 Ilkin Huseynli 022189 2 kyu
66 Joshgun Karimli 020603 2 kyu
67 Nuran Shirinli - 2 kyu
68 Eldar Ayutov - 3 kyu
69 Narmin Ashumova - 3 kyu
70 Matin Abbasov - 3 kyu
71 Nizami Farzaliyev - 3 kyu
72 Rafael Mustafayev - 3 kyu
73 Rena Karimova 021200 3 kyu
74 Javid Novruzov 021476 3 kyu
75 Raul Safarov 020514 3 kyu
76 Azer Jabrayilov 004608 3 kyu
77 Shukran Guluzade 020570 3 kyu
78 Shafag Abbasova - 3 kyu
79 Elman Aliyev - 3 kyu
80 Deniz Bulkhaz - 3 kyu
81 Shamil Velibekov
3 kyu
82 Seymour Velibekov
3 kyu
83 Kamal Ahmadov 004700 4 kyu
84 Mir Saleh 010610 4 kyu
85 Mir Isa 010611 4 kyu
86 Victoria Shlıchkina - 4 kyu
87 Tural Mammadov - 4 kyu
88 Ruslan Yusibov - 4 kyu
89 Elturan Həzibəyli 021412 4 kyu
90 Rovshan Gurbanov - 4 kyu
91 Nasrullayev Zaur - 4 kyu
92 Famil Suleymanov 022119 4 kyu
93 Kamal Ahadov - 4 kyu
94 Elmar Aliyev - 4 kyu
95 Tamerlan Abdulraxmanov - 4 kyu
96 Yarmat Velibekov - 4 kyu
97 Samur Velibekov - 4 kyu
98 Azad Karaxanov - 4 kyu
99 Khazar Karimov - 4 kyu
100 Islam Amrahlı - 4 kyu
101 Tahir Asgerzadeh - 4 kyu
102 Farid Kalantarov - 4 kyu
103 Javid Veliyev - 4 kyu
104 Maxim Dudin - 4 kyu
105 Jabir Gasimov - 4 kyu
106 Anar Mirzoyev - 4 kyu
107 Elchin Agayev 004682 5 kyu
108 Elchin Mehdizadeh 010614 5 kyu
109 Elchin Sadigzadeh - 5 kyu
110 Ramin Safarov - 5 kyu
111 Aysel Huseynova - 5 kyu
112 Imam Kurbanov - 5 kyu
113 Rauf Ramazanov - 5 kyu
114 Isa Hajiyev - 5 kyu
115 Ramin Hajiyev - 5 kyu
116 Ramil Afandiyev - 5 kyu
117 Emil Sultanlı - 5 kyu
118 Sabir Mammadov - 5 kyu
119 Jamil Mammadov - 5 kyu
120 Ali Alizadeh - 5 kyu
121 Akif Rafibeyli - 5 kyu
122 Islama Abdullayeva - 5 kyu
123 Teymur Saidi - 5 kyu
124 Dildar Tagiyev - 5 kyu
125 Ibrahim Mehraliyev - 5 kyu
126 Luiza Hajiyeva - 5 kyu
127 Said Samadov - 5 kyu
128 Alexander Guliyev - 5 kyu
129 Tamerlan Guliyev - 5 kyu
130 Rasul Guluzade - 5 kyu
131 Ali Deystani - 5 kyu
132 Agshin Yusifzade - 5 kyu
133 Amir Fatalibeyli - 5 kyu
134 Ali Ibragimov - 5 kyu
135 Medina Abdinova - 5 kyu
136 Abdin Abdinov - 5 kyu
137 Khan Amir Abdul Kadir
5 kyu
138 Emil Rasulzade - 5 kyu
139 Javad Javadli - 5 kyu
140 Rajab Alekberli - 5 kyu
141 Timur Prosenko - 5 kyu
142 Sadiq Mammadov - 5 kyu
143 Aysun Mammadova - 5 kyu